INFORMACJA dot.świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informacje 21 marca 2022

Mieszkańcy Gminy Gdów, którzy udzielili wsparcia obywatelom Ukrainy po 24 lutym 2022r. mogą składać wnioski o finansowe wsparcie za udzielenie schronienia  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 32-420 Gdów, Gdów 145 (główna siedziba - Dział Pomocy Społecznej) w godzinach pracy tj.  poniedziałek: 8:30 - 18:00 wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30 piątek: 7:30 - 14:00
Tel 12 251 48 32

Podstawą prawną do wypłaty świadczeń jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583), który przewiduje udzielanie każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy), na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego  tytułu.

Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania i jest wypłacane z dołu ( co oznacza, że ma ono formę refundacji).

Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według wzoru (wniosek dotyczy wszystkich osób zakwaterowanych). Załączniki do wniosku stanowią Karty osoby przyjętej do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno.

Złożenie wniosku następuje w gminie, na terenie której mieści się lokal zakwaterowania.

Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy: imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem oraz numerem/serią dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wniosek nie przewiduje wymogu poświadczania przez osobę której udzielono zakwaterowania faktu jego udzielenia.

Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnie 40 zł za osobę dziennie (zarówno osobę dorosłą, jak i dziecko). Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia.

Gmina Gdów, dla sprawnej organizacji zadania,  podjęła decyzję w zakresie częstotliwości przyjmowania wniosków raz w miesiącu lub jednorazowo za pełny okres.

Rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje, że złożony wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca, a gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy.

Weryfikacja może obejmować oględziny miejsca zakwaterowania pod kątem podania nieprawdy we wniosku, sprawdzenia czy warunki zakwaterowania i wyżywienia nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Weryfikacji (z wyłączeniem miejsc wzbudzających uzasadnione wątpliwości) można dokonywać także w uproszczonej formie przez zobowiązanie podmiotu do dostarczenia zdjęć lokalu w którym dokonano zakwaterowania oraz sprawdzenia lokalizacji z użyciem np. map internetowych.
Z uwagi na   ograniczoną   liczbę   spraw,   które   mogą   zostać   zweryfikowane w miejscach zakwaterowania, konieczne jest wprowadzenie wstępnej weryfikacji wpływających wniosków pod kątem:

  • Potwierdzenia danych osobowych cudzoziemca oraz daty jego wjazdu na terytorium Polski (w rejestrze PESEL jeśli osobie nadano PESEL);
  • Potwierdzenia danych podmiotu wnioskującego, przez weryfikację dokumentu jego tożsamości /danych ewidencyjnych w dostępnych rejestrach KRS, CEIDG;
  • Weryfikacji czy liczba osób, którym podmiot udziela zakwaterowania nie budzi wątpliwości, a te może budzić np. powierzchnia mniejsza niż 4 m2 na 1 zakwaterowaną osobę. Dla celów weryfikacji powyższej kwestii w rubryce wniosku „Adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania” konieczne jest uzupełnienie informacji o zamieszczenie przez osobę wnioskującą informacji o rodzaju lokalu (mieszkanie/dom/obiekt zakwaterowania zbiorowego/inne-jakie) oraz metrażu udostępnionego osobom zakwaterowanym.
  • Uzyskania oświadczenia czy podmiot nie otrzymał dofinansowania na koszty pobytu obywateli Ukrainy na podstawie umowy zawartej z gminą/powiatem.

Załączniki:

DRUKI DO POBRANIA


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastrukturaSport 22 lipca 2024

794 000 zł dofinansowania na modernizację boisk "ORLIK" w Gdowie i Niegowici

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT