"FAŁKOWICE. 2" - obwieszczenie, projekt planu, prognoza środowiskowa


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu
fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Fałkowice - obszar „Fałkowice 2”, położonego w Gminie Gdów,
 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Przedmiotem ponownego wyłożenia jest fragment ww projektu planu, na którym wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnienia uwag po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu, polegające na usunięciu projektowanej drogi wewnętrznej. Granice terenu stanowiącego przedmiot ponownego wyłożenia przedstawia poniższa grafika. Uwagi dotyczące terenów położonych poza poniższym obszarem nie będą rozpatrywane. 

                                                                        

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w okresie od 27 STYCZNIA 2023 do 20 LUTEGO 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, w godzinach pracy urzędu.

W okresie wyłożenia projekt planu będzie ponadto udostępniony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gdów: https://bip.malopolska.pl/uggdow,m,418824,2023.html oraz na stronie urzędu Gminy Gdów pod adresem: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/

W czasie trwania wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, w dniu 15 LUTEGO 2023 r, w budynku urzędu Gminy Gdów (sala konferencyjna na poddaszu), adres: 32-420 Gdów, Rynek 40.  Rozpoczęcie dyskusji o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi można składać również do postępowania w sprawie strategicznej oceny na środowisko.

Uwagi do wyłożonych fragmentów projektu planu należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Gdów:

 


"FAŁKOWICE. 2"

RYSUNEK PLANU wyłożenie


"FAŁKOWICE. 2"

RYSUNEK PROGNOZY