Inf. o wyłożeniu do publicznego wyglądu zmian w miejscowych planach zagospodarowania

Informacje 14 listopada 2022

 W zwiazku z obieszczeniem  Wójt Gminy Gdów o wyłożeniu do publicznego wglądu trzech  projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie GDÓW wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz w związku z uchwałami Rady Gminy Gdów:
1) Nr XXVI/169/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 18 maja 2020 r (Cichawa.2),
2) Nr XXVI/171/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 18 maja 2020 r. (Szczytniki.2),
3) Nr XXVI/170/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 18 maja 2020 r. (Krakuszowice.2),

informujemy  o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa w jego granicach administracyjnych - „Zmiana MPZP- Cichawa.2”,
2) projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szczytniki w jego granicach administracyjnych - „Zmiana MPZP- Szczytniki.2”,
3) projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krakuszowice w jego granicach administracyjnych- „Zmiana MPZP- Krakuszowice.2”,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. projektów planów. Przedmiotem zmiany ww projektów zmian planów miejscowych są wyłącznie ustalenia tekstowe, dotyczące terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (oznaczenie „P”). Zmianie nie ulegają rysunki ww planów.

Wyłożenie wspomnianych powyżej trzech projektów zmian planów odbywa się się w tym samym okresie, tj. w dniach od 14 LISTOPADA 2022 r.,  do 7 GRUDNIA 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, w godzinach pracy urzędu. W okresie wyłożenia projekty ww zmian planów będą udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gdów, pod adresem: https://bip.malopolska.pl/uggdow,m,401882,2022.html oraz na stronie urzędu Gminy Gdów, pod adresem: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/.
W czasie trwania wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian ww planów, w dniu 1 GRUDNIA 2022 r, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie, adres: 32-420 Gdów, Gdów 1155.  Rozpoczęcie dyskusji o godz. 11.00 zakończenie o 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi można składać również do postępowania w sprawie strategicznej oceny na środowisko.
Uwagi do wybranego projektu zmiany planu należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Gdów:
•     na piśmie: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów lub
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej (e-mail), z możliwością wykorzystania formularza zamieszczonego na stronie: https://bip.malopolska.pl/uggdow,m,401882,2022.html, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia projektu zmiany planu, którego uwaga dotyczy i oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 GRUDNIA 2022 r (włącznie).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/
 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1.CICHAWA

2. KRAKUSZOWICE

3.SZCZYTNIKI


Najnowsze artykuły