Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

InformacjeSport 20 listopada 2023

Informacja o wynikach i uwagach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gdów w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą nr LXXX/473/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

Informacja o przedmiocie konsultacji

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Gdów w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zaś adresatami organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Gdów.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenie Nr 107/2023 Wójta Gminy Gdów z dnia 20 października 2023 r.

Zawiadomienie o terminie i sposobie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem uchwały będącej przedmiotem konsultacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Gdów (www.gdow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gdów.

Konsultacje społeczne odbyły się  w dniach  30 października 2023 r. do 14 listopada  2023 r.

W tym czasie adresaci mogli składać wnioski i propozycje zmian w projekcie uchwały pisemnie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Gdów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów lub  wysłać na adres poczty elektronicznej: urzad@gdow.pl

Wyniki konsultacji:

W czasie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski, zastrzeżenia ani uwagi do projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Publikacja wyników konsultacji

Zgodnie z Uchwałą nr LXXX/473/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji informację o wynikach i uwagach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ


Najnowsze artykuły