Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

InformacjeSport 20 października 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2023 r. poz. 40) art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2023 r. poz. 571 z pózn.zm) oraz §1 ust. 3 załącznika do uchwały Nr LXXX/473/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. 2010 r. Nr 609 poz. 4803) Wójt Gminy Gdów zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Gminy Gdów w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gdów z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

1.Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 30 października 2023 r. a zakończenia na dzień 14 listopada  2023 r.
3.Projekt uchwały Rady Gminy Gdów w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gdów z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, będący przedmiotem konsultacji, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Gdów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów
4.Formularz konsultacyjny dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Gdów (www.gdow.pl) oraz na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Gdów  w godzinach pracy Urzędu.
5.Forma konsultacji: za pośrednictwem strony internetowej gminy Gdów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy poprzez zamieszczanie projektów aktów prawa miejscowego.
6. W ramach konsultacji społecznych przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mogą składać wnioski i propozycje zmian w projekcie Uchwały za pomocą formularza stanowiącego ząłącznik nr.2 Wypełniony formularz należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Gdów, wysłać na adres pocztowy Urzędu Gminy Gdów, ul. Rynek 40, 32-420 Gdów, lub wysłać na adres poczty elektronicznej: urzad@gdow.pl, do dnia zakończenia konsultacji tj. do dnia 14 listopada  2023 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji można uzyskać w  UG Gdów,  poddasze pok.48 ; tel.12 288-81-42 lub 12 251 41 66 i nr. wew.142

Dokumenty do pobrania:

1.Zarządzenie Wójta Gminy Gdów i Projekt Uchwały Rady Gminy Gdów
2.Ankieta Konsultacyjna
3.Klauzula RODO


Najnowsze artykuły