Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 20 października 2023

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) z w o ł u j ę LXX Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 26 października 2023 r. tj.czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.Przyjęcie Protokołu z LXIX Sesji Rady Gminy Gdów.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Gdów na 2023 r.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Winiarach.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej nr 967  msc. Fałkowice.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Gdów a Gminą Miejską Kraków w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Krakowie i udziału w kosztach jej finansowania w roku szkolnym 2023/2024.
14.Przyjęcie Informacji Wójta Gminy Gdów o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 zgodnie z art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym i nabycie poprzez  zamianę nieruchomości położonej w Winiarach.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników z terenu gminy Gdów do Sądów powszechnych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie na kadencję 2024-2027.
17.Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
18.Oświadczenia i komunikaty.
19.Zakończenie obrad.

              Przewodniczący Rady                      
               Tadeusz Ciężarek


Najnowsze artykuły

InformacjeOświataSport 11 czerwca 2024

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Szczytnikach

InformacjeKultura 11 czerwca 2024

Weekend pełen atrakcji dla najmłodszych

InformacjeOświata 11 czerwca 2024

Najlepsi rachmistrzowie