66. Sesja Rady Gminy Gdów

Informacje 30 czerwca 2023

29 czerwca br. odbyła się 66. Sesja Rady Gminy Gdów.  Zgromadzeni podjęli uchwały ws. zmiany budżetowej Gminy Gdów na 2023 r. i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów oraz uchwały:

  •  w sprawie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
  •  w sprawie emisji obligacji,
  •  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu,
  •  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu,
  •  zmieniającą uchwałę Nr LXIV/557/2023 Rady Gminy Gdów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu,
  • w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Ponadto, Radni podjęli uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Fałkowicach,
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Książnicach
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Czyżów- obszar „Czyżów-2”,
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.

Rada podczas sesji przyjęła także informacje na temat analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gdów za rok 2022, raport z zadań zrealizowanych w roku 2022 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz podjęła uchwałę w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

TRANSMISJA Z SESJI


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastrukturaSport 22 lipca 2024

794 000 zł dofinansowania na modernizację boisk "ORLIK" w Gdowie i Niegowici

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT