OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY GDÓW


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmienionego projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szczytniki w jego granicach administracyjnych „Zmiana MPZP- Szczytniki.2”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz w związku z uchwałą Nr XXVI/171/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 18 maja 2020 r.,

 zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmienionego projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szczytniki w jego granicach administracyjnych - „Zmiana MPZP- Szczytniki.2” w dniach od 25 WRZEŚNIA 2023 roku  do dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2023 roku,  w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem zmiany planu są wyłącznie ustalenia tekstowe planu dotyczące terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (oznaczenie „P”). Zmianie nie ulega rysunek ww. planu.

W okresie wyłożenia projekt zmiany planu będzie udostępniony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gdów: https://bip.malopolska.pl/uggdow,m,418824,2023.html oraz na stronie urzędu Gminy Gdów pod adresem: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 26 PAŹDZIERNIKA 2023 r. w budynku urzędu gminy Gdów, adres: 32-420 Gdów, Gdów 40.  Rozpoczęcie dyskusji o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Gdów:

  • na piśmie: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej (e-mail), z możliwością wykorzystania formularza zamieszczonego na stronie: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz aktualnego oznaczenia działki której uwaga dotyczy.

UWAGI należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 LISTOPADA 2023 r. (włącznie).

 

Wójt Gminy Gdów
Zbigniew Wojas

  • SZCZYTNIKI 2 proj.mpzp. wyłożenie 25.09-27.10.2023-pobierz

  • FORMULARZ UWAGI- pobierz

Klauzula informacyjna  RODO