OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY GDÓW


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu zmienionego
projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Szczytniki w jego granicach administracyjnych
„Zmiana MPZP- Szczytniki.2”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz w związku z uchwałą Nr XXVI/171/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 18 maja 2020 r.,


zawiadamiam o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu zmienionego
projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szczytniki w jego granicach administracyjnych - „Zmiana MPZP- Szczytniki.2”
w dniach od 26 KWIETNIA 2024 roku  do dnia 22 MAJA 2024 roku,
w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem zmiany planu są wyłącznie ustalenia tekstowe planu dotyczące terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (oznaczenie „P”). Zmianie nie ulega rysunek ww. planu.

W okresie wyłożenia projekt zmiany planu będzie udostępniony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gdów: https://bip.malopolska.pl/uggdow,m,418824,2023.html oraz na stronie urzędu Gminy Gdów pod adresem: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 15 MAJA 2024 r. w budynku urzędu gminy Gdów, adres: 32-420 Gdów, Gdów 40.  Rozpoczęcie dyskusji o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Gdów:

  • na piśmie: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej (e-mail), z możliwością wykorzystania formularza zamieszczonego na stronie: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz aktualnego oznaczenia działki której uwaga dotyczy.

UWAGI należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 CZERWCA 2024 r. (włącznie).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem:
https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/
    

Wójt Gminy Gdów
 Zbigniew Wojas

1. PROJEKT

2. FORMULARZ -UWAGI

Klauzula informacyjna  RODO