Tereny pod działaność gospodarczą

Gmina Gdów jest obszarem atrakcyjnym inwestycyjne i posiada dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny wskazane  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zainwestowanie komercyjne w głównej mierze mają przeznaczenie pod usługi, handel, gastronomię, produkcję, składy, bazy, magazyny,  rzemiosło, przemysł (oznaczone  są na rysunkach planów miejscowych symbolami: U, UC, P, PU ).Znajdują się one na terenie miejscowości: Bilczyce,  Gdów,  Liplas, Marszowice, Nieznanowice, Cichawa, Szczytniki, Krakuszowice. Stanowią  głównie własność prywatną.

Zachęcamy do zapoznania się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  zamieszczonymi na gminnej platformie informacji przestrzennej  na stronie internetowej: http://www.gdow.e-mpzp.pl/www.gdow.e-mpzp.pl