Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 23 lutego 2024

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.poz. 40 z późn. zm) z w o ł u j ę LXXV Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 29 lutego 2024 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.Przyjęcie Protokołu z LXXIV Sesji Rady Gminy Gdów.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2024 r.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Gdów na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
12.Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gdów za rok 2023.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gdów.
14.Podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży przetargowej nieruchomości  położonych w miejscowości Gdów.
15.Podjęcie uchwały w sprawie  współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gdów w 2024 roku.
17. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Gdów za rok 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Gdów na 2024 rok.
19. Informacja o realizacji Planu Pracy Rady Gminy Gdów w roku 2023.
20. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
21. Oświadczenia i komunikaty.
22. Zakończenie obrad.
  

Przewodniczący Rady                   

Tadeusz Ciężarek


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 11 kwietnia 2024

Kontynuacja budowy kanalizacji w Marszowicach