PSZOK po przebudowie. Co się zmieniło? Jak teraz funkcjonuje?

InformacjeInwestycje i infrastruktura 14 stycznia 2022

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gdowie przy ul. Staszica 1 546 został zmodernizowany. Prace o wartości około 1,8 mln. zł. były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. W ostatnich dniach PSZOK wizytowali członkowie Rady Gminy Gdów, by sprawdzić jak obiekt funkcjonuje po przebudowie.

 1. Co to jest PSZOK? Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Gdów i właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie gminy Gdów, mogą dostarczać bezpłatnie (w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi) selektywnie zebrane odpady komunalne.
 2. Gdzie ma swoją siedzibę? PSZOK zlokalizowany jest na placu przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie, wjazd od ul. Staszica.
 3. Jaki jest numer telefonu kontaktowego do PSZOK? Tel. 692 709 588
 4. Ile osób oddaje śmieci w PSZOK? W 2020 roku odpady w PSZOK oddało 3 337 osób, a w 2021 roku ponad 3 800 mieszkańców.
 5. Jak wiele odpadów oddajemy w PSZOK? PSZOK rozpoczął swoja działalność w drugiej połowie 2013 roku.  W 2014r. mieszkańcy oddali na PSZOK około 21 ton odpadów. W 2021 roku przyjęto…. około 450 ton.
 6. „Punkt Napraw” w PSZOK. Co to jest? Niebawem w PSZOK zostanie uruchomiony Punkt Napraw. Dzięki temu odpady, których się pozbywamy (a są jeszcze sprawne lub wymagają drobnych napraw) zostaną ponownie wykorzystane przez innych. Przedmioty będą gromadzone, a informacje o nich publikowane dla potencjalnych odbiorców w internecie. W ten sposób zainteresowani mieszkańcy będą mogli je pozyskać i nadal wykorzystywać dając im „drugie życie”.
 7. Jakie odpady można zawieźć do PSZOK? Selektywnie zbierane odpady (papier i odpady z tektury itp., tworzywa sztuczne, szkło i odpady szklane, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz z pojazdów i maszyn pochodzących z działalności gospodarczej, odpady budowlane i rozbiórkowe, bioodpady stanowiące odpady komunalne przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdeklarowali kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i drobne akumulatory, tekstylia i odzież…
 8. Jak oddajemy bioodpady do PSZOK? Mieszkańcy, którzy nie maja przydomowego kompostownika mogą dostarczyć na PSZOK bioodpady luzem lub w workach. Te, które przywożone są w workach należy samodzielnie wysypać z worków do odpowiednich kontenerów.
 9. Jak oddajemy opony do PSZOK? Zachęcamy, aby zużyte opony mieszkańcy przywozili bezpośrednio i na bieżąco na PSZOK. W ciągu roku właściciel nieruchomości zamieszkałych może oddać max. 8 sztuk opon.
 10. Jak oddajemy meble i inne odpady wielkogabarytowe do PSZOK? Zalecamy, aby przywożone meble (np. szafy, regały, stołki, biurka…) były rozkręcone i nie zawierały innych odpadów. Tak przygotowane elementy mebli zostaną przekazane do recyklingu i otrzymają „drugie życie”.
 11. Jak oddajemy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do PSZOK? Odpady RTV i AGD muszą być kompletne – w całości (nie pozbawione części elementów).
 12. Jak oddawać gruz do PSZOK? Zachęcamy mieszkańców do oddawania czystego gruzu (pozbawionego innych materiałów poremontowych). Gruz ten może zostać przekazany nieodpłatnie innym, by posłużył jako materiał do utwardzenia gruntu.
 13. Jakich odpadów nie wolno zawieźć na PSZOK? PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, popiołu, części samochodowych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej, a także z nieruchomości niezamieszkałych.
 14. Kiedy PSZOK jest czynny? Godziny otwarcia: poniedziałek: nieczynne; wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7.00 - 15.00; sobota w godz. 8.00 - 14.00


Najnowsze artykuły