Rada Gminy Gdów uchwaliła budżet Gminy na rok 2023

Informacje 16 grudnia 2022

Podczas wczorajszej, 59. Sesji Rady Gminy Gdów, Radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy na rok 2023. Po stronie dochodów zapisano 105.700.000zł, a po stronie wydatków 117.720.000zł. Wydatki majątkowe zaplanowane na przyszły rok wynoszą 28.721.926,63zł. Zaplanowany  deficyt wyniesie 12.020.000zł.

Podjęcie uchwały budżetowej poprzedziło przedstawienie pozytywnych opinii: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Stałych Rady Gminy Gdów.

W tym roku przygotowanie budżetu było szczególnie trudne, ponieważ wydatki stale rosną, zaś dochody są ograniczone. Nasz samorząd, podobnie jak nas wszystkich, dotknęła największa od blisko 30 lat inflacja: gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, gazu, wszelkich materiałów i robocizny. Ponadto, budżet Gminy Gdów co roku traci na pakiecie zmian podatkowych wdrażany w ramach programu Polski Ład pokaźną część wpływów, nie otrzymując w zamian adekwatnej rekompensaty. Zależność w konstruowaniu budżetu jest w tym przypadku jednoznaczna - mniejsze wpływy z dochodu PIT oznaczają mniejsze środki na obligatoryjne wydatki bieżące. Dodatkowo, środki przyznane nam na  szereg działań z programu Polski Ład zostaną nam zwrócone dopiero po wykonaniu kosztownych inwestycji, a w pierwszej kolejności  ponosimy wydatki z wkładu własnego. Pomimo tej niełatwej sytuacji, wraz z Radą  Gminy, postanowiliśmy nie podnosić naszych podatków lokalnych, a także opłat za wodę, ścieki oraz za wywóz śmieci – mówi Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, dziękując wszystkim zaangażowanym w pracę nad budżetem Gminy na przyszły rok.

Ponadto, Rada Gminy Gdów podjęła uchwały w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2022 r i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów,
  • szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gdów oraz jej jednostkom organizacyjnym,
  • określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu i osób uprawnionych do ich udzielania,
  • przystąpienia do sporządzenia punktowych zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych- Obszar B,
  • zmiany uchwały Nr XL/291/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Nieznanowice- obszar „Nieznanowice 4”,
  • wyrażenia zgody na najem w formie bezprzetargowej pomieszczeń i ich części w budynku komunalnym Ośrodek Zdrowia w Niegowici, na okres dłuższy niż 3 lata.

1.    Obrady 59. Sesji cz. I
2.    
Obrady 59. Sesji cz. II

 Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastrukturaSport 22 lipca 2024

794 000 zł dofinansowania na modernizację boisk "ORLIK" w Gdowie i Niegowici

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT