Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacje 21 października 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 28 października 2021 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3. Przyjęcie Protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Gdów.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/224/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, za koszty odzyskiwania należności.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Gdów.
12. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Gdów o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
13. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
14. Oświadczenia i komunikaty.
15. Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

                                                                                             Przewodniczący Rady         
                                                                                                Tadeusz Ciężarek


Najnowsze artykuły