Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacje 24 września 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Gdów  na dzień 30 września 2021 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3. Przyjęcie Protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Gdów.
4. Przyjęcie Protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Gdów.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/224/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  inkasa  podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego  i opłaty targowej.
13. Przyjęcie informacji Wójta Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Gdów za I półrocze 2021 r.
14. Przyjęcie informacji Wójta Gminy o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów za I półrocze 2021 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gdów.
16. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Gdów z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. za rok 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany obrębów ewidencyjnych Szczytniki i Świątniki Dolne w jednostce ewidencyjnej Gdów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów w jego granicach administracyjnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świątniki Dolne w jego granicach administracyjnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zborczyce w jego granicach administracyjnych.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gdowie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających rady sołeckiej sołectwa Fałkowice.
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie młodzieżowej rady.
28. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
29. Oświadczenia i komunikaty.
30. Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

                                                                                           Przewodniczący Rady         
                                                                                              Tadeusz Ciężarek


Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach