Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 18 maja 2023

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXV Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 25 maja 2023 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.Przyjęcie Protokołu z LXIV Sesji Rady Gminy Gdów.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów wotum zaufania.

 • a)Omówienie przez Wójta Gminy Gdów Raportu o stanie Gminy Gdów na dzień 31 grudnia 2022 r.
 • b)Przedstawienie opinii komisji stałych na temat Raportu.
 • c)Debata.
 • d)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów wotum zaufania.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r.

 • a)Przedłożenie Radzie Gminy przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów oraz Sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
 • b)Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r. przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • c)Przedstawienie Radzie Gminy uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania budżetu za 2022 r.
 • d)Przedstawienie opinii komisji stałych na temat Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów .
 • e)Dyskusja.
 • f)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r.

 • a)Przedstawienie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r.
 • b)Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gdów odnośnie absolutorium   dla Wójta Gminy Gdów za 2022 r.
 • c)Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Infrastruktury Społecznej.
 • d)Dyskusja.
 • e)Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Gdów na 2023 r.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządcy drogi wojewódzkiej nr 966  w zakresie pełnienia funkcji inwestora dla zadania  pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie opaski chodnikowej wraz z przejściem dla pieszych w obrębie skrzyżowania DW 966 z DP 202K w msc. Bilczyce, odc. 060 km 2+630".
16.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Gdów za rok 2022.
19.Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
20.Oświadczenia i komunikaty.
21.Zakończenie obrad.

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                               Tadeusz Ciężarek


                           

 


Najnowsze artykuły