Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 18 listopada 2022

Z A W I A D O M I E N I E

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę LVIII Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 24 listopada 2022 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji,przywitanie przybyłych.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.    Przyjęcie Protokołu z LVII Sesji Rady Gminy Gdów.
4.    Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.    Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2022 r.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
12.     Przyjęcie informacji Wójta Gminy Gdów o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  położonej w Zborczycach.
15.    Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Książnice w jego granicach administracyjnych - obszar „Książnice - 1”.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Marszowice- obszar „Marszowice - 2”.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Winiary- obszar „Winiary-1”.
19.    Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
20.    Oświadczenia i komunikaty.
21.    Zakończenie obrad.

                                      Przewodniczący Rady                   

                                      Tadeusz Ciężarek

      

Najnowsze artykuły