Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 09 grudnia 2022

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę LIX Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 15 grudnia 2022 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
4. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2022 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gdów oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu i osób uprawnionych do ich udzielania.
10. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowych zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych- Obszar B.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XL/291/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Nieznanowice- obszar „Nieznanowice 4”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w formie bezprzetargowej
pomieszczeń i ich części w budynku komunalnym Ośrodek Zdrowia w Niegowici, na okres dłuższy niż 3 lata.
15. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
16. Oświadczenia i komunikaty.
17. Zakończenie obrad.

                                                                          Przewodniczący Rady                   

                                                                            Tadeusz Ciężarek


 


Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie