Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 19 kwietnia 2023

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) z w o ł u j ę LXIV Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 26 kwietnia 2023 r. tj. środa o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.    Przyjęcie Protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy Gdów.
4.    Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.    Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Gdów na 2023 r.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książnicach.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych - Obszar A.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowych zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych - Obszar B.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Fałkowice - obszar „Fałkowice - 2”.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części sołectwa Winiary – obszar „Winiary - 3”.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Nieznanowicach.
18.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gdów na lata 2022-2032".
20.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gdów w 2023 r.
21.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
22.    Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
23.    Oświadczenia i komunikaty.
24.    Zakończenie obrad.
      
                                                                 Przewodniczący Rady                            

                                                                    Tadeusz Ciężarek


 


Najnowsze artykuły

InformacjeWydarzenia 06 grudnia 2023

Gminny Konkurs „ADVENTSKALENDER”

InformacjeInwestycje i infrastruktura 27 listopada 2023

Przetarg na budowę przyszkolnej hali sportowej w Wiatowicach ogłoszony

InformacjeKulturaWydarzenia 03 grudnia 2023

Wioska Świętego Mikołaja w Gdowie