Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 23 czerwca 2023

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) z w o ł u j ę LXVI Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 29 czerwca 2023 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.Przyjęcie Protokołu z LXV Sesji Rady Gminy Gdów.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Gdów na 2023 r.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Fałkowicach.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej  nieruchomości niezabudowanej położonej w Książnicach.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Czyżów- obszar „Czyżów-2”.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
19.Przyjęcie informacji na temat: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gdów za rok 2022.
20.Przyjęcie raportu z wykonanych zadań zrealizowanych w roku 2022 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i jego efektów.
21.Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
22.Oświadczenia i komunikaty.
23.Zakończenie obrad.

                                                        Przewodniczący Rady                     

                                                        Tadeusz Ciężarek


Najnowsze artykuły

InformacjeWydarzenia 06 grudnia 2023

Gminny Konkurs „ADVENTSKALENDER”

InformacjeInwestycje i infrastruktura 27 listopada 2023

Przetarg na budowę przyszkolnej hali sportowej w Wiatowicach ogłoszony

InformacjeKulturaWydarzenia 03 grudnia 2023

Wioska Świętego Mikołaja w Gdowie