Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Gdów i właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Gdów, mogą dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK zlokalizowany jest  w Gdowie przy ulicy Staszica 1546.
Godziny otwarcia:

 •  wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 - 15.00
 •  sobota w godz. 8.00 - 14.00

UWAGA!!!   Przerwa techniczna na PSZOK-u

Informujemy, iż w związku z niezbędną  przerwą techniczną,  w dniach od 23 grudnia br. do 5 stycznia 2024r. PSZOK w Gdowie będzie nieczynny.  Prosimy Mieszkańców, korzystających z PSZOK-a  o zaplanowanie wizyty przed  23 grudnia br.


 

Jednostka obsługująca:
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40, 32-420 Gdów
tel. 692-709-588

Odpady przyjmowane w PSZOK:

 •  papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe    tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 •  szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
 • metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, rozłożone na części i elementy płaskie,
 • zużyte opony powstałe na nieruchomościach objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – limit 12 szt./rok/ na złożoną deklarację (z wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz z pojazdów i maszyn pochodzących z działalności gospodarczej),
 • odpady poremontowe pochodzące z drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru wykonywania robót,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdeklarowali kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
 •  przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek),
 • zużyte baterie i drobne akumulatory,
 • tekstylia i odzież,
 • powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne: środki do impregnacji i konserwacji drewna, pozostałości rozpuszczalników, emulsji, barwników, farb, lakierów, pokostów, żywic, klejów i spoiw, środków ochrony roślin, środków czyszczących, substancji do środków do dezynfekcji i dezynsekcji, zbiorniki po aerozolach, termometry, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje i inne odpady niebezpieczne określone w przepisach w sprawie katalogu odpadów.

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, popiołu, części samochodowych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, a także z nieruchomości niezamieszkałych.