Najlepsi z najlepszych…Nagrody dla najlepszych uczniów w roku 2022/2023 wręczone!

InformacjeOświata 01 sierpnia 2023

Julia Lisowska, Krzysztof Głowiak, Rita Nowak, Maja Wilkosz oraz Nikola Tomasik otrzymali nagrody oraz wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023.

Uhonorowanie najzdolniejszych uczniów miało miejsce 31 lipca br. w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gdowie z  udziałem Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa, Zastępcy Wójta Gminy Gdów Grzegorza Piętaka, Dyrektor Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty Julity Natkaniec, dyrektorów Szkół Podstawowych z Gdowa i Niegowici; Adama Kasprzyka i Małgorzaty Dymek, wychowawców  nagrodzonych uczniów oraz rodziców.

Wyróżnienia trafiły do absolwentów, którzy spełnili kryteria określone w Regulaminie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów". Nagrody zostały przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce oraz uzyskanie w swoich szkołach najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty.

Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy za wyniki w nauce otrzymali:

Julia Lisowska- absolwentka Szkoły Podstawowej im. Ojca św. Jana Pawła II w Niegowici, która zdobyła najwyższą średnią 5,89 z obowiązujących przedmiotów w całym etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV-VIII oraz wysoką średnią 94,33% z wyniku egzaminu ósmoklasisty

Krzysztof Głowiak- absolwent Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie, który zdobył najwyższą średnią 5,76 z obowiązujących przedmiotów w całym etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV-VIII oraz wysoką średnią 96,67% z wyniku egzaminu ósmoklasisty, ponadto uczeń spełniał także kryteria do otrzymania nagrody w kategorii „Ósmoklasista na medal”

Wyróżnienie w kategorii osiągnięć naukowych otrzymała Rita Nowak- absolwentka Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie- finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego.

Nagrodę Wójta Gminy Gdów- „Ósmoklasista na medal” otrzymała Maja Wilkosz- absolwentka Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie, która uzyskała najlepszy wynik (100%) w Gminie Gdów z egzaminu ósmoklasisty. Uczennica Szkoły Podstawowej w Gdowie spełniała kryteria we wszystkich kategoriach programu.

Nagrodę wyróżnienia w tej samej kategorii otrzymała Nikola Tomasik z Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie, która uzyskała wysoką średnią 96,33% z wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Nagrody najzdolniejszym uczniom naszej gminy wręczył Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, który przekazał  również na ręce uczniów nagrody finansowe oraz  listy gratulacyjne i życzenia dalszych sukcesów i osiągnięć w nauce dla nagrodzonych uczniów i ich rodziców.

Serdecznie gratulujemy!


* Zgodnie z Uchwałą NR LI/407/2022 RADY GMINY GDÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów”. Nagroda Wójta Gminy Gdów jest przyznawana za szczególne osiągnięcia edukacyjne w następujących kategoriach:

  • 1. Nagroda Edukacyjna za wyniki w nauce.
  • 2. Nagroda Edukacyjna za osiągnięcia naukowe.
  • 3. Nagroda "Ósmoklasista na medal".

§ 4. 1. Nagroda Edukacyjna za wyniki w nauce może być przyznana uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) uzyskał średnią arytmetyczną z ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w drugim etapie edukacyjnym
obejmującym klasy IV-VIII szkoły podstawowej na poziomie co najmniej 5,40;
2) w drugim etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV-VIII otrzymał każdorazowo promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej;
3) w drugim etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV-VIII szkoły podstawowej nie otrzymał dostatecznej lub niższej oceny rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
4) uzyskał wysoką średnią arytmetyczną z wyników egzaminu ósmoklasisty, co najmniej na poziomie 94%.
2. Nagrodami Edukacyjnymi za wyniki w nauce nagradzanych będzie w danym roku szkolnym nie więcej niż troje spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
3. Wyboru laureatów nagrody dokonuje Wójt Gminy Gdów po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
4. Uczniowie, którzy spełnili kryteria lecz nie uzyskali tytułu laureata Nagrody Edukacyjnej za wyniki w nauce otrzymają wyróżnienie przyznane przez Wójta Gminy Gdów.

§ 5. 1. Nagroda Edukacyjna za osiągnięcia naukowe może być przyznana uczniowi, który zdobył w danym roku szkolnym tytuł laureata:
1) etapu wojewódzkiego - w konkursach o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub;
2) olimpiady - finału centralnego (trzeciego stopnia);
- organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).
2. Wyboru laureatów nagrody dokonuje Wójt Gminy Gdów po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.

 § 6. 1. Nagroda „Ósmoklasista na medal" przyznawana jest uczniowi klasy VIII szkoły podstawowej za uzyskanie w danym roku szkolnym najwyższej w Gminie Gdów średniej arytmetycznej z wyników egzaminu ósmoklasisty, co najmniej na poziomie 96%. medal" przyznawana jest uczniowi klasy VIII szkoły podstawowej za uzyskanie w danym roku szkolnym najwyższej w Gminie Gdów średniej arytmetycznej z wyników egzaminu ósmoklasisty, co najmniej na poziomie 96%.
2. W przypadku, gdy najwyższą w Gminie Gdów średnią arytmetyczną z wyników egzaminu ósmoklasisty uzyska kilku uczniów, o zdobyciu nagrody i tytułu laureata decyduje wyższa średnia arytmetyczna z ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych w klasyfikacji końcowej w klasie programowo najwyższej.
3. Do wniosku o przyznanie Nagrody "Ósmoklasista na medal" załącza się potwierdzoną z oryginałem kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Wyboru laureata dokonuje się z pośród zgłoszonych przez dyrektorów szkół uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik egzaminu ósmoklasisty w danej szkole.
5. Wyboru laureata nagrody dokonuje Wójt Gminy Gdów po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
6. Zgłoszeni uczniowie, którym nie przyznano Nagrody "Ósmoklasista na medal" otrzymają wyróżnienia Wójta Gminy Gdów.

§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Edukacyjnej występuje Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Wnioski o przyznanie nagrody składa się najpóźniej do 7 dnia po:
1) zakończeniu roku szkolnego lub;
2) wydaniu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
- o terminie, w którym należy złożyć wniosek decyduje data późniejsza zdarzenia.
3. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania nagrody.
4. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy Gdów.

§ 8. 1. Nagroda Wójta Gminy Gdów jest przyznawana uzdolnionym uczniom w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.
2. Wysokość nagrody ustala corocznie Wójt Gminy Gdów biorąc pod uwagę wysokość środków w budżecie Gminy na dany rok przeznaczonych na nagrody.
3. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Wójt Gminy Gdów zawiadamia Dyrektora szkoły, który złożył wniosek.
4. Dyrektor szkoły zawiadamia ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.
5. Nagroda jest wypłacana jednorazowo, na wskazany we wniosku rachunek bankowy rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.
6. W danym roku szkolnym uczeń może otrzymać jedną nagrodę: za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe lub "ósmoklasista na medal".
7. W przypadku uzyskania tytułu laureata w kilku kategoriach przyznawana jest nagroda w jednej z nich, wybrana przez laureata lub w przypadku braku wyboru - nagroda o wyższej wartości pieniężnej.
8. Laureaci Nagrody Edukacyjnej poza nagrodą w formie świadczenia pieniężnego otrzymują okolicznościowe listy gratulacyjne, które zostaną przekazane uczniom podczas uroczystości wręczania nagród.Najnowsze artykuły