„Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny”

InformacjeOświata 16 czerwca 2023

Gmina Gdów otrzymała dofinansowanie w wysokości 354 014,75 zł w formie grantu w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym  Działanie 15.2. REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie potencjału małopolskich organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w organizacji nauki i wsparcia uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

Grant przyznawany jest na wielowymiarowe wsparcie szkół wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów m.in. poprzez:

 • Zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach, w tym w oddziałach przygotowawczych, do których trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem zasobów szkół w Małopolsce.
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowane w wielu formach i na wielu płaszczyznach
 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim.
 • Działania o charakterze integrującym środowisko uczniów polskich i ukraińskich, w tym realizacja zadań związanych z turystyka krajową promującą walory Małopolski (wycieczki).
 • Działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek.

Realizatorem zadania grantowego są:

 • Gdowskie Centrum Obsługi  Oświaty,
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Gdowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici
 • Szkoła Podstawowa im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Pierzchowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Szczytnikach,
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  w Zręczycach

Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany został na dzień 31 sierpnia 2023 r.

 Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach