Wolne stanowisko pracy-asystent rodziny

Informacje 30 listopada 2023

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE ZATRUDNI  ASYSTENTA  RODZINY

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • a) posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • b) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1426) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • c) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608)
 • d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych;
 • h) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.

2. Wymagania dodatkowe:

 • a) znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego;
 • b) wysoka kultura osobista;
 • c) równowaga emocjonalna;
 • d) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;
 • e) mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 • f) odporność na stres;
 • g) asertywność.
 • h) umiejętność pracy w zespole,
 • i) uczciwość, systematyczność, dokładność, samodzielność, odpowiedzialność.
 • j) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

3. Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:

 • 1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • 7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • 8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • 10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • 11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • 13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • 14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • 15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
 • 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • 17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • 18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • 19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • a) stanowisko pomocnicze,
 • b) miejsce pracy: teren Gminy Gdów,
 • c) czas pracy: zadaniowy,
 • d) wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie,
 • e) bezpośredni kontakt z klientami GOPS,
 • f) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2024r

4. Wymagane dokumenty:

 • a) życiorys (CV),
 • b) zaświadczenie o  stażu pracy  lub  kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy,
 • c) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • d) oświadczenie kandydata, że:  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • e) kandydat(ka) będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany(a) jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie  lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie 32-420 Gdów 145 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Asystenta rodziny” do dnia 16.12.2023r.           

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny, ogłoszonego 15 listopada 2023 r. i prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu:  12/2514832  wew. 212 lub 213.


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 04 marca 2024

Prace na drogach gminnych

Informacje 01 marca 2024

75. Sesja Rady Gminy Gdów

InformacjeWydarzeniaSport 04 marca 2024

Spotkanie z Wiceministrem Sportu i Turystyki