Wybory Samorządowe 2024-głosowanie przez pełnomocnika

InformacjeWybory samorządowe 2024 26 marca 2024

Przypominamy, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika.
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla ujęcia wyborcy w obwodzie głosowania ze względu na adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, do dnia 29 marca 2024 r.

W związku z tym, że w dniu 29 marca (piątek) Urząd Gminy Gdów będzie nieczynny, zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Gdów z dnia 19 marca 2024 r. informujemy, że wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz załącznikami może być również wniesiony w postaci elektronicznej przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl

Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania:

Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. o:
- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
- niezdolności do samodzielnej egzystencji;
- całkowitej niezdolności do pracy;
- zaliczeniu do I grupy inwalidów;
- zaliczeniu do II grupy inwalidów;
- stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach mogą również wyborcy kończący najpóźniej w dniu głosowania 60 lat.

Kto może być pełnomocnikiem:

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.
UWAGA!Pełnomocnikiem nie może być:

  • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
  •  mąż zaufania,
  • kandydat na posła albo senatora.

UWAGA! Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony i podpisany wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  • Wypełniona i podpisana zgoda osoby, która ma być pełnomocnikiem na przyjęcie aktu pełnomocnictwa
  • Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał w dniu wyborów ukończonych 60 lat).

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy Gdów, pokój nr 4, nr tel. 12 2888102.

UWAGA! Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa! Sam dokument (akt pełnomocnictwa) jest przygotowywany przez pracowników Urzędu Gminy Gdów i podpisywany przez wyborcę w obecności urzędnika.

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia pracownikowi Urzędu Gminy Gdów upoważnionemu przez Wójta Gminy Gdów do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może także zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Przed pierwszym głosowaniem w wyborach samorządowych akt pełnomocnictwa sporządza się odrębnie na pierwsze głosowanie (tzw. I turę) oraz na ponowne głosowanie (tzw. II turę), jeżeli będzie ono przeprowadzane.

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE PEŁNOMOCNICTWA

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 11 kwietnia 2024

Kontynuacja budowy kanalizacji w Marszowicach