W GOPS w Gdowie obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o pomoc jednorazową

Informacje 21 marca 2022

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o POMOC JEDNORAZOWĄ W WYSOKOŚCI 300 zł

У Муніципальному центрі соціального забезпечення в Ґдуві громадяни України можуть подати заяву на отримання ОДНОразової допомоги на 300 зл.

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).

Komu przysługuje pomoc?

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

Хто має право на допомогу? 

Громадянин України, який законно в’їхав на територію Республіки Польща безпосередньо з України в період з 24 лютого 2022 року по дату, визначену розпорядженням Ради Міністрів, виданим відповідно до ст. 2 сек. 4 спеціального акту, заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща та внесено до реєстру PESEL Перебування дитини, народженої на території Республіки Польща матір'ю, яка є особою. зазначений у вищезазначеному реченні, період, що стосується матері, також вважається законним.


W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

Pomoc przysługuje w wysokości  300 zł na osobę
Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Допомога в розмірі 300 злотих на особу. Надання допомоги: на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.
 

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Wniosek o wypłatę pomocy należy złożyć w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 32-420 Gdów, Gdów 145 (główna siedziba - Dział Pomocy Społecznej)
W godzinach pracy tj.
poniedziałek: 8:30 - 18:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00
Tel 12 251 48 32

Заявку на виплату допомоги необхідно подати за адресою:

Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej 32-420 Gdów, Gdów 145 (головний офіс - Відділ соціального забезпечення)

У робочий час, тобто понеділок: 8:30 - 18:00, вівторок - четвер: 7: 30 - 15: П'ятниця: 7:30 - 14:00 Тел. 12 251 48 32

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego. Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:

 1.  imię (imiona) i nazwisko;
 2. data urodzenia;
 3.  obywatelstwo;
 4.  płeć;
 5.  rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 6.  informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
 7.  adres pobytu;
 8.  dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 9.   numer PESEL.

W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie (np. w kasie).

У якому режимі та на яких умовах надається допомога? Надання пільги не вимагає рішення.Пільга надається незалежно від доходу, не проводиться сімейна екологічна бесіда

Особа, яка подає заяву, або особа, від імені якої заява подаються такі дані:

 • (імена) та прізвище; дата народження; громадянство; секс; вид, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону; відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;
 • адреса проживання; контактні дані,
 • включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - за наявності;
 • Номер PESEL

Якщо заявник надав контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти), центр соціального захисту населення повідомляє його про дату та форму виплати допомоги за допомогою доступних засобів зв’язку. Виплата допомоги може здійснюватися у вигляді переказу на банківський рахунок, зазначений заявником, або іншим способом, визначеним органом, що здійснює виплату допомоги (наприклад, у касі).

Druki do pobrania/ відбитки, які можна завантажити


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastrukturaSport 22 lipca 2024

794 000 zł dofinansowania na modernizację boisk "ORLIK" w Gdowie i Niegowici

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT