Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej

InformacjeInwestycje i infrastruktura 18 maja 2023

Zaproszenie

do złożenia oferty na zadanie o wartości do którego nie stosuje się ustawy -  Prawo zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej w ramach zadania p.n.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegającej na budowie opaski chodnikowej wraz   z przejściem dla pieszych w obrębie skrzyżowania DW 966 z DP 2020K w msc. Bilczyce, odc. 060 km 2+630. wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu odpowiedniej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji,

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zał. 1 – oferta,
Zał. 2 – projekt umowy,
Zał.3 - mapa poglądowa
Zał.4 - warunki dla budowy chodnika

2. Termin wykonania usługi  - 28 grudzień 2023

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100 %
Inne kryteria: brak

3. Opis sposobu przygotowania oferty:


1) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
2) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
3) ma obejmować całość zamówienia
4) przy  robotach budowlanych wymagana jest forma kosztorysu,

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:  25.05.2023r
w siedzibie zamawiającego, tj. w: UG Gdów - dziennik podawczy.
Przyjmuje się również oferty złożone faxem, pod nr: nie dotyczy

5. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:

Joanna Substelna - Łakomy, Jarosław Turecki tel. 12-288-81-36.

ZAŁĄCZNIKI


Najnowsze artykuły