Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

InformacjeSport 16 stycznia 2024

16 stycznia br. Wójt Gminy Gdów, Zarządzeniem nr 4/2024, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty zrównane zadań publicznych Gminy Gdów w 2024 roku.

Otwarty konkurs ofert dot. realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, następujących zadań publicznych Gminy Gdów w roku 2024:

  • 1)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Gdów,
  • 2) ochronę zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) poprzez wspieranie działalności rehabilitacyjnej prowadzonej na rzecz mieszkańców Gminy Gdów.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z  udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Zarządzenie Nr 4 /2024 Wójta Gminy Gdów z dnia 16  stycznia 2024 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gdów w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty zrównane

DOKUMENTY:

 


Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach